Algemene voorwaarden

 

Maatschappelijke zetel

Q Wellness

Meerlaan 19 te 9550 Herzele

BE0739 344 193

 

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van Q Wellness, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Herzele, Meerlaan 19 biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Q Wellness moet de klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Q Wellness aanvaard zijn.

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Q Wellness per e-mail is bevestigd.

Te allen tijde behoudt Q Wellness het recht de Voorwaarden te veranderen.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

De prijzen in de webshop zijn dezelfde als bij afhaling. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld.

ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar info@qwellness.be. Hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Q Wellness niet. Q Wellness is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Q Wellness heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de klant niet binnen de 5 kalenderdagen laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Q Wellness ervan uit dat de klant van de aankoop afziet.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over het artikel, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen via info@qwellness.be.

Q Wellness is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

Wanneer u een bestelling wilt plaatsen gaat u als volgt te werk:

 1. Plaats de producten in de winkelwagen. De getoonde prijzen op de website zijn inclusief btw.
  2. Zodra u de gewenste producten heeft toegevoegd gaat u naar de winkelwagen en kiest u voor
  “afrekenen”.
  3. U komt nu in een nieuw scherm waar u uw gegevens kunt invullen. Dit gebeurt in een veilige
  omgeving. Doorloop hier de 4 stappen:
  – Stap 1: vul uw adresgegevens in
  – Stap 2: kies een verzendwijze
  – Stap 3: kies een betaalwijze
  – Stap 4: Controleer uw bestelling.
 2. Wanneer u akkoord bent met de bestelling vinkt u “ik ga akkoord met de algemene
  voorwaarden” aan en drukt u op de knop “plaats bestelling”.

Mocht u zich echter hierna nog bedenken dan kunt u nog gebruik maken van het herroepingsrecht. Wij adviseren u dan om z.s.m. contact met ons op te nemen zodat de goederen niet uit worden gestuurd.

Zodra uw bestelling is geplaatst doen we er alles aan om uw goederen zo spoedig mogelijk te leveren.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via Mollie: Bancontact / Mistercash / Creditcard / Online banking

via vooruitbetaling door bankoverschrijving op rekeningnummer BE68 0016 9360 4034

Q Wellness is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant eerder betrokken was.

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikelen besteld via www.qwellness.be worden geleverd in België en Nederland. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar info@qwellness.be. Hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.

De goederen worden pas verstuurd nadat de volledige betaling uitgevoerd is.

De levering gebeurt via e-mail.

.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Q Wellness.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Q Wellness te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Q Wellness.

De klant heeft het recht om aan Q Wellness mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen na de dag van ontvangst contact opnemen via info@qwellness.be en de goederen binnen de 14 dagen na ontvangst terugbezorgen aan Q Wellness.

Artikelen die in prijs verminderd zijn door eender welke actie vallen niet onder dit herroepingsrecht.

De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Q Wellness zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de artikelen. Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan het etiket verwijderd is, artikelen die geuren bevatten van parfums of andere worden noch teruggenomen noch terugbetaald.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Q Wellness alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Q Wellness op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Q Wellness wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Q Wellness geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Q Wellness betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Q Wellness waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Q Wellness.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Q Wellness zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden vanaf de ontvangstdatum door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 9: KLANTENDIENST

De klantendienst van Q Wellness is bereikbaar via e-mail op info@qwellness.be, via telefoon op 0495192281 of per post op het volgende adres Meerlaan 19 te 9550 Herzele. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 10: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Q Wellness beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Q Wellness zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 11: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

ARTIKEL 12: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Q Wellness om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 13: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Q Wellness. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Q Wellness kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

ARTIKEL 14: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

 

COPYRIGHT EN INHOUD:

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk toestemming is verleend door de eigenaar van www.qwellness.be. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijk of strafrechtelijke vervolging.